• کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

شرکت کابلسازی ایران اولین تولیدکننده کابل

1393/4/16 10:13

شرکت کابلسازی ایران اولین تولیدکننده کابل در کشور است که تأسیس آن به سال 1345 بازمی گردد. خانواده آقای رحیم زاده خویی به اتفاق شرکت با یکا آلمان، این شرکت را در محل کنونی کارخانه آن در تهران تأسیس کردند. چند ماه بعد کارخانه دومی در کشور تأسیس شد با عنوان کارخانه تک. این کارخانه و شرکت کابلسازی ایران، که تحت عنوان با یکا معروف بود، سا لها صنعت و بازار کابل ایران را در اختیار خود داشتند.

سال 1354 مدیریت شرکت تصمیم گرفت که یک کارخانه دیگر درشیراز تأسیس کند. هم اکنون در کارخانه تهران اغلب کابلهای برق و در کارخانه شیراز کابلهای مخابراتی تولید میشود.در زمان انقلاب، بخشی از سهام خانواده رحیم زاده خویی مصادره شد و بخش دیگر آن را نیز چند سال بعد سازمان صنایع ملی ازآلمانیها خرید. تا سال 1376 که سازمان صنایع ملی سهام خودرا فروخت، این شرکت از سوي این سازمان اداره میشد. در سال1375 سهام سازمان صنایع ملی دو قسمت شد؛ یک قسمت آن به شرکت سرمایه گذاری پارس توشه فروخته شد و قسمت دیگر به خانواده رحیم زاده بازگردانده شد.

تا سال 1393  27درصد سهام شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری پارس توشه، بیش از 24 درصد آن متعلق به خانواده رحیم زاده،11 درصد برای شرکت سرمایه گذاری ملی، بیش از شش درصد در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام خمینی درصد متعلق به کشاورزان و 11 درصد نیز متعلق به کارگران شرکت بود.

سال 1361 نيز نام شركت به شركت كارخانجات كابل سازی ایران تغییر یافت.

در سال 1393 سهامداران عمده شرکت تصمیم به فروش سهام خود به دو شرکت نیرو رامشیر و سپهر کابل نمودند که هر دو شرکت در صنعت سیم و کابل مشغول به فعالیت هستند از این رو شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، سرمایه گذاری پارس توشه، سرمایه گذاری تدبیر، کابلهای مخابراتی شهید قندی، گروه بهمن، و خانواده های رحیم زاده خوئی و طسوجی به طور کامل سهام خود را به فروش رساندند که طی این جابجائی ها به ترتیب شرکت سپهرکابل، خانم خاطره ابراهیمی، آقای ابراهیم خلیلی، آقای جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی، رضا عرفانیان عظیم زاده خسروی وخانم ترانه عرفانیان عظیم زاده خسروی عمده سهام شرکت کابلسازی ایران که بالغ بر31.112.932 سهم از 37.800.000 موجود  را در اختیار گرفتند شایان ذکر است درصد کل سهام عمده سهامداران حدود 82/30% بوده و مابقی یعنی حدود 17/70 متعلق به سهام داران جزء می­باشد.