• کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

کابلسازی ایران در یک نگاه

1396/4/27 05:14

شـرکت کارخانجـات کابلسـازی ایـران در مهـر مـاه 1344 بـا مشـارکت ایـران و آلمـان تحـت عنـوان ایـران بایـکا تاسـیس و کارخانـه ای را در سـال 1346 در زمینـی بـه مسـاحت 5 هکتـار در تهـران بـه بهره بـرداری رسـانید . بـا توجـه بـه افزایـش نیـاز صنایـع و شـرکتهای مخابراتـی در کشـور ایـن شـرکت کارخانـه ی دیگـری در سـال 1355 در شـیراز بـه بهـره بـرداری رسـانید . در سـال 1360 ایـن شـرکت 100 درصـد سـهام شـرکت آلمانـی را خریـداری و بنـام کارخانجـات کابلسـازی ایـران تغییـر نـام یافـت . در حـال حاضـر اینشـرکت بـا حـدود 250 نفـر پرسـنل در دو کارخانـه بـا ظرفیـت سـالیانه ای در حـدود 10800 تـن مـس و توانائـی افزایـش ظرفیـت تـا 12000 تـن کابلهـای بـرق و مخابراتـی مطابـق بـا اسـتانداردهای ایـران و بیـن المللـی از قبیـل ISIRI,TCI,TEC,VDE,BS مشـغول بـکار مـی باشـد . تولیـدات شـرکت شـامل کابلهـای بـرق فشـارضعیف )LV )و فشـار متوسـط )MV )و فشـارقوی )HV )در انـواع آرمـوردار ، بـدون آرمـور و غـاف سـربی مـی باشـد . در زمـان حـال شـرکت دارای جدیدتریـن خـط CCV بـرای تولیـد انـواع کابلهـای برق فشـار متوسـط و قـوی و تخصصـی و همچنین آزمایشـگاه مجهـز و پیشـرفته آزمایـش کابلهـای بـرق فشـارقوی مـی باشـد کـه مـی توانـد کابلهـای تولیـد شـده را بطـور کامـل و بـا باالتریـن سـرعت تسـت نمایـد . کارخانـه شـیراز بـه طـور خـاص بـرای تولیـد انـوع کابلهـای مخابراتـی مسـی و فیبرنـوری بـا امـکان تولیـد کابـل بـا باالتریـن اسـتانداردهای بیـن المللـی طراحـی شـده اسـت . ایـن شـرکت همچنیـن ارائـه دهنـده خدماتـی از قبیـل مشـاوره در طراحـی کابـل ، انتخـاب کابـل و تعییـن مسـیر آن ، نصـب کابـل و تسـتهای پـس از نصـب مـی باشـد . وجـود معـادن غنـی و مرغـوب مـس و شـرکت صنایـع ملـی مـس ایـران و داشـتن صنایـع پیشـرفته پتروشـیمی در کشـور از یـک سـو و توانائی فزاینـده شـرکت از سـوی دیگـر باعـث گردیـده کـه مـا بـا اعتمـاد کامـل ادعـا کنیـم تولیـدات مـا هـم از لحـاظ کیفـی و هـم از لحـاظ قیمـت قابـل رقابـت در بازارهـای بیـن المللـی مـی باشـند