• کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

                    لیست سهامداران عمده شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (بایکا)

شماره سهامدار

کد بورس

نام

نام خانوادگی

نام پدر

محل صدور- ثبت

سهام کل

سهام درصد

400877

شـر كـ16589

شرکت

سپهر کابل ايرانيان

-

تهران

14609275

38.65

400879

ا بـر 50987

خاطره

ابراهيمي

ابراهيم

سبزوار

12091031

31.99

400878

خـلـيـ11200

ابراهيم

خليلي

غلامرضا

تهران

1902129

5.03

400884

عـر فـ04104

جواد

عرفانيان عظيم زاده خسروي

غلامرضا

مشهد

1019677

2.7

400885

عـر فـ04200

رضا

عرفانيان عظيم زاده خسروي

جواد

تهران

787992

2.08

400883

عـرفـ  04105

ترانه

عرفانيان عظيم زاده خسروي

جواد

شمیران

702828

1.85

سایر

 

 

 

 

 

6687068

17.7

 

 

 

 

 

 

37800000

100