• کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

 • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

 • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

 • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

كارخانه شيراز

مشخصات فني محصولات توليدي

 كابلهاي تلفني مسي :

 1. انواع سيمهاي جمپرJumper wire   با هادي مسي بقطر 5/0 تا 8/1 ميليمتر و از يك رشته تا 5 رشته سيم عايق شده .
 2. انواع سيم دوبل هوائي كه از دو هادي مسي بقطر0/6 ميليمتر يا 0/9 ميليمتر و يك سيم مهار بقطر 0/9 ميليمتر و يا 1/2 ميليمتر و عايق پلي اتيلن تشكيل شده است .
 3. انواع كابلهاي نصب دستگاه بدون شيلد و با عايق و غلاف(J-YY)P.V.C  با قطر هادي 0/5يا 0/6 ميليمتر از يك زوج تا 6 زوج .
 4. انواع كابلهاي نصب دستگاه با شيلد الكترو استاتيك با هادي بقطر 0/4 و يا 0/5 و يا 0/6 ميليمتر و عايق P.V.C  ويا عايق پلي اتيلن و شيلد آلمونيومي و غلافP.V.C    اين كابلها  از 2 زوج تا 200 زوج جهت نسب دستگاهها MDF  قابل توليد ميباشند .
 5. انواع كابلهاي مخابراتي جهت شبكه مشتركينA2Y(ST)2Y  با هادي 0/4 و يا 0/5 و يا 0/6 ميليمتر و عايق پلي اتيلن و شيلد الكترو استاتيكي و غلاف پلي اتيلن مشكي از 2 زوج تا 200 زوج  .
 6. انواع كابلهاي هوائي مـهارسرخود A2Y(L)2Y-T   و A2Y (ST)2Y-T   با هادي هاي مسي 0/4 ، 0/6 . 0/8 ميليمتر با عايق پلي اتيلن و شيلد آلمونيومي و سيم مهار 20/1×7 و غلاف پلي اتيلن مشكي از 10 زوج تا يكصد زوج . 
 7. انواع كابل كانالي ايركور(CUC)   با قطر هادي  0.4  ميليمتر عايق پلي اتيلن شيلد آلمونيومي و دو غلاف پلي اتيلني از 600زوج تا 2400 زوج .
 8. انواع كابل كانالي ژله فيلد (CFC)  با قطر هادي 0.9,0.6,0.4  ميليمتر با عايق پلي اتيلن  شيلد آلمونيومي  و غلاف پلي اتيلن مشكي از 10 زوج تا 1200 زوجي .
 9. انواع كابلهاي ژله فيلد خاكي BFC  با هادي 0.9,0.6,0.4  ميليمتر با عايق پلي اتيلن ،  شيلد آلمونيومي آرموراستيل كرگيت شده و دو غلاف پلي اتيلن مشكي از 10 زوج تا 1200 زوج .
 10. كابلـهاي راه آهن با هادي مسي عايق پلي اتيلن بصورت رشته اي يا چهارتايي( Quad) و غلاف  P.V.C

 كابلهاي فيبر نوري:

 1- كابلهاي تك تار Simplex  و دو تار Zip cord   بصورت تايت بافر Tight Buffer

2-كابلهاي تاكتيكي 2تا 6 تار بصورت Tight Bufferبا يك لايه نخ آراميد بعنوان عضو استحكام كششي و غلاف پلي اورتان .

3- انواع كابلهاي هواي مهار سرخود نوري NZDSF ,SMF   با لوز تيوپ PBT  و عضو استحكام كششي FRP و غلاف پلي اتيلن بصورت يك غلافه و آرمور شده توسط نوار استيل كرگيت شده و دو غلافه از 4 تار  تا 36 تار همراه با مهار فولادي  .

4- انواع كابلهاي كانالي فيبر نوري پر شده از ژله و يا با نوار و نخ آب بندي و لوز تيوپ PBT  و عضو استحكام كششي مركزي از جنس FRP  و يك لايه عضو استحكام كششي بر روي نوار آب بندي و غلاف پلي اتلين مشكي از 12 تا 144 تار فيبر SM  و يا NZDSF   .

5- انواع كابلهاي خاكي فيبر نوري پر شده از ژله و يا نوار و نخ آب بندي و لوز تيوپ PBT  و غــلاف پلي اتيلن همراه با  نوار استيل كرگيت شـده و غلاف نهائي پلي اتيلن از 12 تا 144 تار فيبر نوريSM  و يا NZDSF   .

 كابلهاي برق:

1- انواع  كابلهاي برق نـصب ثابت  با ولتاژ اسمي 06/1 kv  طبق استانداردهاي VDE, BS ,IEC , ISIRI    از سطح مقطع 5/1 ميليمتر مربع تا سطح مقطع 300 ميليمتر مربع از يك رشته تا 5 رشته  با عايق  P.V.C  يا XLPE  و غلاف P.V.C  

2- انواع سيم و كابل قابل انعطاف تا ولتاژ اسمي 06/1 kv   از تك رشته تا 5 رشته از سطح  مقطع  75/0 ميليمتر تا  سطح  مقطع 4  ميليمتر  مربع  طبق  استانداردهايVDE, BS ,IEC , ISIRI    و در صورت لزوم  تا  سطح مقطع 16 ميليمتر مربع .

3- كابلهاي كنترل با سطح مقطع 5/1 و 5/2 ميليمتر مربع با عايقهايP.V.C  و غــلاف P.V.C  از 6 رشته تا 19 رشته

4 -توليد انواع كابلهاي مورد نياز بسته به در خواست مشتري كه توان فني طراحي توليدي آن در شركت وجود دارد .