• کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

 

آمادگی برای همکاری های برون مرزی و مزیت های رقابتی در مقایسه با رقبای خارجی: شـرکت کابلسـازی ایـران اولیـن تولیـد کننـده کابـل و بـه لحـاظ کیفـی یکـی از برتریـن شـرکت هـا در کشـور میباشـد . بـا داشـتن دو کارخانـه در تهـران و شـیراز از نظـر توانمنـدی در تولیـد انـواع کابلهـای بـرق و مخابـرات و دانـش فنـی در ردیـف سـه یـا چهـار کارخانـه برتـر ایـن نـوع تولید در کشـور میباشـد و بـا داشـتن ایـن توانائیهـا میتـوان گفـت تولیـدات ایـن شـرکت از لحـاظ کیفـی و قیمـت قابـل رقابـت بـا رقبـای خارجـی اسـت 

سوابق فعالیت در پروژه های پتروپارس: همکاریهـای عمـده مـا بـا شـرکت هـای EPC همچـون IPMI-OIEC ، عمـران سـاحل ، درریـز ، الهـادی ، قـرارگاه خاتـم االنبیـا ، موسسـه شـهیدرجائی در توســعه فازهــای 13 و 17 و 18 و 19 و 22 و 23 و 24 پــارس جنوبــی بــوده اســت .